nejtillapartheid.nu

–  Brottet medicinsk apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en “medicinskt behandlad grupp” över en “grupp människor som avböjt en medicinsk behandling”.

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

2021-09-22 (uppdaterad 20 dec)

Till: Regeringen och alla riksdagspartier

Skrota förslaget om vaccinationsbevis 

Bästa Lena Hallengren och Regeringskansliet,

Ni har lagt fram ett 68 sidors förslag om “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd” som saknar vetenskaplig grund och är ett brott mot grundläggande fri- och rättigheter om det genomförs. Flera jurister och opinionbildare på ledande svenska tidningar varnar för effekterna av att införa vaccinpass. Så här skriver juristerna i en insändare till DN:

”I Europa betraktas Frankrike och Portugal inte längre som fullvärdiga demokratier. I Storbritannien har utvecklingen mot en ökad totalitär tendens, som också inkluderar en storskalig övervakning av befolkningen, föranlett en av landets främsta jurister, den före detta Supreme Court-domaren och historieförfattaren Lord Sumption, att deklarera att det inte finns någon moralisk skyldighet att följa de lagar som på tvivelaktiga grunder stiftats i landet med covid-19 som anledning,” 

Ni har sedan utvecklat ert grundlagsvidriga och ovetenskapliga förslag och den 9 december utfärdade ni en promemoria på 103 sidor som innehåller direktiv för hur undantagslagarna med anledning av covid-19 ska förlängas och utökas med vaccinationsbeviskontroller inom alla möjliga områden av våra liv.  Regeringens nya förslag kallas ”Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna” 

Det finns betydligt mer humana sätt att hantera covid-19 än med vaccinationsbevis, där huvudsakligen riktade insatser mot riskgrupperna är ett förhållningssätt som förordas av tiotusentals immunologer, infektionsläkare och epidemiologer från världens främsta universitet.  Denna humana strategi för att hantera Covid förespråkar vi istället för Regeringens ovetenskapliga och folkrättsvidriga förslag med vaccinationsbevis som innebär ett brott mot mänskligheten. När nu länder som Norge klassar Corona som en vanlig säsongsinfluensa är Regeringens förslag helt ur takt med tiden och hur verkligheten ser ut då virusets farlighet är betydligt lägre än vad som hävdades initialt av WHO

Varför är detta viktigt?

De som inte är vaccinerade kommer att stängas ute från avgörande delar av samhället om regeringens förslag blir verklighet. För detta saknas en vetenskaplig grund då vaccinerade kan smitta i högre grad än de som har genomgått en covidinfektion enligt stor israelisk studie. Det är dessutom en kränkning av våra mänskliga rättigheter att hindra deltagande i offentliga och privata sammankomster utifrån en persons fria val att inte underkasta sig en experimentell medicinsk behandling som nu endast är inne i fas 3, vilket dessa 30 läkare upplyser om i Läkartidningen den 21 september 2021.

Förslaget om vaccinationsbevis strider bland annat mot Regeringsformens 2 kap, 6 §  som tydliggör att:

“Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…” 
vidare står att läsa.
“Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Lag (2010:1408)”

Dessutom är regeringens förslag om vaccinationsbevis så långtgående i sitt förtryck av ovaccinerade att det även kan jämföras med ett brott mot mänskligheten enligt Romstadgans artikel 7 punkt 10.

Där står att läsa: 

– Brottet apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en rasgrupp över en eller flera andra rasgrupper.

Byter vi ut definitionen “rasgrupp” och “rasgrupper” mot det nu aktuella “en myndighet eller regering” över “en grupp människor som avböjt en medicinskt obeprövad och experimentell behandling” ser vi att brottet är detsamma även om förövaren och den utsatta gruppen är en annan. 

I en framtida tribunal för att åtala de som begått brott i samband med covid-19 kan brottet således komma att bli följande:

– Brottet medicinsk apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en “medicinskt behandlad grupp” över en “grupp människor som avböjt en medicinsk behandling”.

Vi kräver att regeringen omedelbart drar tillbaka sitt förslag om att införa Vaccinationsbevis och utökade undantagslagar då förslaget inte bygger på en vetenskaplig grund och strider mot grundlagen samt  är att betrakta som ett brott mot mänskligheten.  Införandet av vaccinationsbevis innebär att Sverige blir ett samhälle med systematisk apartheid (åtskildhet) utifrån vilken experimentell medicinsk behandling en person underkastat sig eller inte. Detta är helt oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle och vi säger därför nej till krav om vaccinationsbevis som leder till medicinsk apartheid. 

Som ett första steg skickades 9063 underskrifter och remisser som inkom till och med 24 september 2021 till ansvarig på Regeringskansliet 

I nästa steg mellan den 13-20 december 2021 uppmuntrade vi privatpersoner att skicka in remissvar på Regeringens nya förslag om förlängda och utökade undantagslagar med vaccinationsbevis. 

Över 4000 remissvar skickades via denna sajt till regeringens andra proposition. 

Vi kommer nu fortsätta arbetet med att engagera fler ända fram till valet nästa höst för att säkerställa att detta allvarliga hot mot våra grundläggande mänskliga rättigheter avvärjs. 

Vi kommer uppvakta media, driva kampanjer och se till att denna fråga blir avgörande för så många som möjligt.

Den 21 december 2021 startade vi Partiet MoD som driver dessa frågor och som endast kommer stödja en regering som respekterar mänskliga rättigheter.

2021-12-13

Till: Allmänheten

Ämne: Varför vi behöver skriva brev till våra ansvariga politiker att de ska skrota alla förslag om vaccinationsbevis

Den 9 december utfärdade regeringen en promemoria på 103 sidor som innehåller direktiv för hur undantagslagarna med anledning av covid-19 ska förlängas och utökas med vaccinationsbeviskontroller inom alla möjliga områden av våra liv.  Regeringens nya förslag kallas ”Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna” och det har nu skickats på remiss till berörda myndigheter som endast har till och med den 20 december på sig att inkomma med svar. Även privatpersoner har möjlighet att svara på denna promemoria. Detta går nu att göra bekvämt via datorn genom detta formulär.

Våra riksdagsledamöter har i samband med den utlysta pandemin gett upp sina egna mandat från 349 till 55 riksdagsledamöter, som ska vara på plats vid riksdagsbeslut. Regeringen har i sin tur bedömt att Sverige på nationell nivå inte klarar av att hantera Covid-19-pandemin och låter EU och övriga europeiska myndigheter besluta om åtgärder som har direkt inverkan på det svenska samhället. De vill med ny lagstiftning även begränsa det kommunala självstyret.

I denna remiss går det att läsa vad våra politiker redan har röstat fram. Regeringen meddelar bland annat att “förslagen (i promemorian, reds anm.) kan komma att införas vid olika tidpunkter för olika verksamheter beroende på smittläget och smittspridningens utveckling” men de meddelar att förslagen ska gälla tom sista maj 2022. Regeringens promemoria är full med ordval som ”förbud”, ”begränsningar”, ”nedstängning” och ”krav på smittskyddsåtgärder”. Den är utformad för att påverka samtliga aspekter av vardagen såsom näringsverksamhet, kollektivtrafik, allmänna sammankomster och kulturella aktiviteter. Är denna osäkerhet något som vi ska leva med för resten av våra liv?

Trots att det står i ”Promemoria Regeringens plan för avveckling av restriktioner” att vi är i ett bättre epidemiologiskt läge, så ser vi att vaccinationsbevis används i allt högre utsträckning. Hur kunde våra mest fundamentala rättigheter tas ifrån oss? Det som vi trodde var oss givet och självklart kan komma att förloras om vi tillåter dessa lagar.

Imorgon kanske vi inte kommer att kunna köpa bröd i affären eller åka kollektivtrafik till jobbet, för att vi inte har vår QR-kod. Är det då som vi kommer att förstå att vi blev berövade våra rättigheter? QR-koden är villkorad med att du ger upp din information som är kopplad till ditt bank-ID och informationen om dig lagras i en databas. Patentägaren till QR-koden bor i Japan, och QR-koden skapades ursprungligen för registrering av varor.

Parallellt med de nya lagarna har en obehaglig retorik börjat föras av styrande politiker och massmedia – en retorik om segregation och diskriminering mellan vaccinerade och icke-vaccinerade. Vad blir nästa steg, när man låtit dem öppna dörren för vaccinationsbevisen? En av rättsstatens främsta principer är just den om likabehandling. Överallt i världen är Sverige känt för sina fri- och rättigheter – rättigheter som människor i andra länder offrar livet för. Ska hanteringen av Covid-19-pandemin sätta punkt för de värderingar som vi är så stolta över?

Det räcker nu! Vi har rätt att bestämma hur vi vill leva. Vi måste kämpa mot Covid-19-lagarna tillsammans, vare sig vi är vaccinerade eller inte. Det är våra gemensamma rättigheter som står på spel. Vi behöver inte acceptera dessa villkor, speciellt inte eftersom lagförslaget ännu inte har trätt i kraft. Flera generationer har kämpat hårt för de rättigheter som numera är grundlagsskyddade. Glöm inte bort regeringsformen 1 kap. 1 §: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

När du skickar remissvaret från denna hemsida, kommer det att gå till Socialdepartementet, samtliga riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker. Du kan även välja att göra egna ändringar i brevet. Vi vet att många JO-anmälningar har gjorts, men JO är inte något beslutsfattande organ utan kan endast påpeka brister. JO har inte någon tillsynsfunktion över regeringen. Vi rekommenderar istället att brevet skickas direkt till ansvariga politiker och tjänstemän vilket vi alltså har ordnat så att det görs automatiskt när du skickar via detta formulär.

Remissvar på Socialdepartementets promemoria avseende “Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna S2021/07875”

 

Med anledning av Socialdepartementets promemoria Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna S2021/07875, publicerad på regeringens hemsida den 9 december 2021, inkommer jag med svar enligt nedan.

 

Jag skriver i egenskap av privatperson eftersom jag är väldigt oroad för min och kommande generationers framtid. Ni avser att införa lagar som begränsar människor som av personliga skäl inte kan eller vill vaccinera sig mot Covid-19. Ni vill även införa QR-koder som en social kontrollmetod, riktad mot svenska medborgares användande av tjänster, köp av varor och deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter, kollektivtrafik och vård för att nämna några områden. QR-koder har hittills varit avsedda för varor. Patentägaren till QR-koden bor i Japan. Vilket synsätt har staten på sina medborgare när de börjar jämföras med varor? 

 

Svensk lag anger fundamentala principer som varje politiker och statstjänsteman, framför allt regering och riksdag, måste utgå ifrån innan införandet av restriktioner:

 

 1. I regeringsformens 1 kap 1 § står det att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Ni, som föreslår dessa lagar, är inte en myndighet som är separerad från det svenska folket. Du, som riksdagsledamot, är vald representant för folket och din lön finansieras av mina skattemedel. Som folkvald politiker förväntas du försvara mina intressen och värderingar. Därför är det din plikt att agera utifrån folkets vilja och utifrån grundlagen.
 2. Svenska folkets vilja är formulerad i regeringsformen. Den grundlag som beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Grundlagen i regeringsformen anger rättigheter och friheter utifrån generellt accepterade normer och värderingar, men mänskliga rättigheter och friheter regleras även i internationella lagar såsom FN:s barnkonvention, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Rättighetsstadgan) och Europarådets resolution. Lag om ändring i regeringsformen (SFS 2010:1408) 2 kap. 19 § anger även att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
 3. Våra grundläggande rättigheter gäller oavsett vad en majoritet i riksdagen eller en tillfällig folklig opinion ger uttryck för. Det är helt oacceptabelt att riksdagen stiftar nya lagar som innebär allvarliga begränsningar i grundläggande fri- och rättigheter. 
 4. I regeringsformen står det att ”Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.” Enligt lagen om ändring i regeringsformen, (SFS 2010:1408) kap. 2, 21 § får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. Därför krävs en proportionalitetsbedömning, vilket regeringen inte har gjort.
 5. Lagarna och förordningarna som har införts i samband med den utlysta pandemin är grundlagsstridiga och kommer att leda till ett berövande av hela befolkningens rättigheter oavsett ”vaccinstatus”. Riksdagen och regeringen tar överhuvudtaget inte hänsyn till regeringsformens 1 kap 2 § att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Konsekvenserna av ovan nämnda promemoria:

 

 1. Med ert förslag kommer ni ytterligare att förstöra arbetsmarknaden för egenföretagare som redan har drabbats hårt av Covid-19-pandemin, vilket inte enbart kommer att drabba människor som har valt att inte vaccinera sig utan även de som har gjort det. Förslaget strider inte bara mot mänskliga rättigheter, det kommer även att leda till en fördjupad kris inom hälso- och sjukvården då vaccinationskraven omfattar vårdpersonal i hög utsträckning, vilket kommer att leda till allvarliga konsekvenser för befolkningen. (a)
 2. Människor som saknar vaccinationsbevis och är beroende av kollektivtrafik för att ta sig till sin arbetsplats kommer att gå in i arbetslöshet. Varför vill ni att människor ska bli av med jobbet? (b) 
 3. Ni uppger att injektionerna skyddar mot allvarlig sjukdom, men lagförslag och ministrar sänder ut ett helt annat budskap: att vaccinerade människor behöver skyddas från ovaccinerade. Det är knappast ett budskap som inger trovärdighet till vaccinets effektivitet. Än värre, banar det väg för segregation och diskriminering mellan människor. Ni riktar anklagelser mot människor som inte har vaccinerat sig, samtidigt som ni kräver att de ska visa solidaritet. På vilka grunder tycker ni att ni har rätt att splittra folk och skapa segregation? I egenskap av företrädare för svenska folket bör ni istället sträva efter att ena oss och försvara allas mänskliga rättigheter. 
 4. Då det saknas vetenskapligt stöd för att införa vaccinationsbevis, utgör ert förslag ett illegitimt och diskriminerande maktutövande gentemot människor. Det mest häpnadsväckande och som många människor ifrågasätter är att ni diskriminerar människor som har naturlig immunitet efter genomgången Covid-19 infektion. Detta, trots att det finns studier som visar på att naturlig immunitet ger ett både starkt och långvarigt skydd. I regeringsformen 2 kap 21 § framgår det gällande våra fri- och rättigheter att”begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den”. Kravet på vaccinationsbevis uppfyller inte det ändamål, som säger att åtgärden med införandet av vaccinationsbevis ska förhindra smittspridning. Förutom det faktum att det inte finns något vetenskapligt stöd för åtgärden, så går åtgärden utöver vad som är nödvändigt. Kravet på vaccinationsbevis strider därför mot grundlagen och enligt regeringsformen 11 kap 14 § får domstolar inte tillämpa bestämmelsen. Uppvisandet av vaccinationsbevis strider även mot medicinsk sekretess enligt hälso- och sjukvårdslagens 25 kap 1 §. (d)
 5. ”Covid-lagarna” som ni har infört i samband med den utlysta pandemin strider mot diskrimineringslagen. Ett krav på vaccinationsbevis för tillträde till arrangemang och kollektivtrafik är diskriminerande då de ovaccinerade enligt diskrimineringsgrunderna anses lida av en funktionsnedsättning, se diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap 5§. Företag och arrangörer som tillämpar vaccinationsbevis riskerar att bli skadeståndsskyldiga gentemot kunden. (e)
 6. Ni tillåter och upprätthåller en hotfull retorik i massmedia genom tal om hårdare restriktioner, risk för arbetslöshet om man inte är vaccinerad och om att tvångsvaccination kan komma att bli aktuellt. Grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp är en sådan rättighet som kan begränsas enligt regeringsformen 2 kap 20 §. ”Begränsningen får dock endast tillgodose ändamål som är godtagbara för ett demokratiskt samhälle och får aldrig gå utöver vad som kan anses vara nödvändigt med tanke på ändamålet med begränsningen”. Detta är samma motivering till begränsning av våra andra grundlagsskyddande rättigheter, vilket inte hindrade dig att rösta mot dem. Planerar ni att införa nya begränsade lagar för att tvinga det svenska folket att ta dessa injektioner? Det var inte länge sedan Sverige hade svininfluensa, då nästan fem miljoner svenskar vaccinerade sig. 2013 beräknade Smittskyddsinstitutet att vaccineringsprogrammet räddade 44 liv. Samtidigt får 440 barn och vuxna ersättning från läkemedelsförsäkringen eftersom de utvecklade narkolepsi på grund av vaccinet. (f)
 7. ”Vi står inför en oviss vinter” uppger Lena Hallengren på en pressträff 2/12- 21. ”Vilka begränsningar som kan anses proportionerliga är beroende av hur omfattande smittspridningen är eller kan förväntas bli.” (PM (lS2020/09214) om Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19). Folkhälsomyndighetens mål i början av den utlysta pandemin var att ”platta ut kurvan”, vilket skulle ta ungefär två veckor. Det har gått två år nu. Med er politik avser ni att hålla medborgarna i ovisshet och rädsla inför framtiden. Och det värsta är att ni på ett grymt och utstuderat sätt spelar på folks rädsla och tilltro till myndigheter och politiker. Vår fråga är, när kommer ni att avveckla restriktionerna då mycket talar för att de inte gör någon nytta?
 8. Nyligen lade riksdagsmannen Erik Ottoson fram en motion för vaccinationsbevis och vaccination av barn. Förslaget om att ge dessa experimentella injektioner till barn strider mot svenska såväl som flera internationella lagar. (g)
 

Att tvinga människor att vaccinera sig kommer att öka motsättningarna mot staten och resultera i skepticism. Restriktioner och digitala vaccinationsbevis handlar inte om vad som är bäst för folkhälsan. Dessa sociala kontrollmetoder är vägen in i ett totalitärt samhälle. Med andra ord, fascism.

 

Jag kräver att:

  • Författningsförslaget avvisas i sin helhet.
  • Förordning om Digitala Gröna Intyg 2020/21:FPM97 tas bort.
  • De formuleringar om Covid-19 och allmänna sammankomster som infördes i och med ändringen (2021:5) i 2 kap 7 § och 15 a § i Ordningslagen (SFS 1993:1617) tas bort. 
 • Ni omgående tar bort alla nystiftade lagar och förordningar som har koppling till Covid-19-pandemin, slutar att beröva människors fri- och rättigheter och slutar att segregera medborgarna.

 

Appendix

a) Kravet om vaccinationsbevis strider mot grundlagen och sammanfattas i en artikel skriven av jurister och publicerad i Dagens juridik: ”Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs. En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen. Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning. Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna” https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/

b) Kollektivtrafik definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. Definitionen finns i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 artikel 2 a. I kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns en hänvisning till denna definition. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1370&from=SV

c) Vill ni veta hur covidinfektionen sprids? Se länkarna nedan.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320052/

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8604656

d) Vill ni veta vilken immunitet som är bättre, det vill säga naturlig eller genom vaccination? Se länkarna nedan.

https://www.swfinstitute.org/news/89518/foia-cdc-admits-no-record-of-unvaccinated-person-spreading-covid-after-recovering-from-covid

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf

I Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 står följande ”I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.” Här formuleras syftet med vaccinationsbevisen, vilket skulle vara att ”förhindra smittspridning”.

I 2 kap 21 § regeringsformen framgår det att begränsningar av de fri- och rättigheter som listas i kapitlet aldrig får ”gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den” https://lagen.nu/1974:152. Kravet på vaccinationsbevis uppfyller inte det ändamål, som säger att åtgärden med införandet av vaccinationsbevis ska förhindra smittspridning. Förutom det faktum att det inte finns något vetenskapligt stöd för åtgärden, så går åtgärden utöver vad som är nödvändigt. Kravet på vaccinationsbevis strider därför mot grundlagen.

e) Ett krav på vaccinationsbevis för tillträde till offentliga arrangemang är diskriminerande. Att utestänga människor som inte har vaccinerat sig från väsentliga delar av samhället uttrycker indirekt att man anser att de icke vaccinerade har en sämre fysisk funktion än de vaccinerade. Därmed är de icke vaccinerade att betrakta som att de lider av en funktionsnedsättning enligt Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap 5 §. Då kravet på vaccinationsbevis är grundlagsstridigt, får domstolar enligt 11 kap 14 § regeringsformen inte tillämpa bestämmelsen, vilket gör att den inte på något sätt kan användas som ursäkt för den som diskriminerar individer genom att exkludera dem från någon allmän sammankomst, offentlig tillställning, deltagande i utbildning, praktik, lägerverksamhet eller dylikt https://lagen.nu/1974:152#K11P14.

f) Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 5 kap 1 § samt Patientlag (2014:821) 4 kap 1 § betonar patientens självbestämmande och integritet. Patientlag 3 kap 1 § tar upp patientens rätt till information om väsentliga risker för komplikationer och biverkningar och samma lag 4 kap 2 § tar upp patientens rätt till informerat samtycke till en medicinsk behandling. Svensk hälso- och sjukvård uppfyller inte dessa lagparagrafer när det gäller de experimentella injektionerna mot Covid-19. Regioner, kommuner och privata vårdgivare kan inte friskriva sig från ansvar genom att hänvisa till regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket.

Arbetstagare till offentliga arbetsgivare enligt regeringsformen 2 kap 6 § är skyddade mot påtvingat kroppsligt ingrepp, till exempel vaccinationer. Ett ingrepp är påtvingat om det genomförs efter hot om någon sanktion eller andra former av påtryckningar. https://lagen.nu/1974:152.

Genom Europakonventionens artikel 8 finns även ett skydd för privatlivet som gäller i förhållande till den offentliga arbetsgivaren. Vaccination är alltså inget som en offentlig arbetsgivare kan kräva av sina arbetstagare och därför inte heller något som arbetsgivaren bör beakta vid utövandet av rätten att leda och fördela arbetet. Om arbetstagaren drabbas av nackdelar för att han eller hon inte vaccinerat sig skulle det kunna upplevas som ett indirekt tvång. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf 

Då covidinjektionerna blivit villkorligt godkända av European Medicines Agency (EMA) då de ingår i en fas 3-studie är de att betrakta som experimentella i sin natur. Nürnbergkoden är därför aktuell och den anger tydligt att ”det frivilliga medgivandet av människan/försökspersonen är absolut nödvändigt. Det betyder att personen måste ha en juridisk förmåga att ge sitt samtycke; ska ha möjlighet utöva sin fria vilja, utan ingripande krafter, fusk, bedrägeri, påtryckningar, vilseledning, eller annan form av begränsning eller tvång.” https://www.fhi360.org/sites/all/libraries/webpages/fhi-retc2/Resources/nuremburg_code.pdf

Tvingande injektioner är förbjudna även i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Rättighetsstadgan) artikel 3 samt Europarådets resolution 2361, punkt 7.3. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF

http://www.europeanrights.eu/public/atti/resolution_2361.pdf

g) Förslaget strider mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 24: ”1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad. 2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet” https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF

Artikel 14-a Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 726/2004 anger den legala grunden för det villkorade godkännandet av det experimentella injektionerna med att de endast ska ges om en persons medicinska behov inte kan tillgodoses och ska avse behandling, prevention eller medicinsk diagnos av en allvarligt funktionsnedsättande eller livshotande sjukdom. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0726-20190128

FN:s barnkonvention fungerar som lag i Sverige och med ett fåtal undantag är det enligt denna inte tillåtet att utsätta barn för experimentella läkemedel. Denna princip gäller även om vårdnadshavarna har samtyckt till att ge barnet läkemedlet. Covidinjektionerna till barn är olagliga att ge, då man bryter mot barnkonventionens och därmed svensk lags krav på att barn bör skyddas från försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnen. Under inga förhållanden får barn utnyttjas även om det skulle vara till gagn för samhället. Lagarna avseende experimentella injektioner på barn berörs i artikel 32, 33, 36 och 39 och i synnerhet 39.2.2. https://data.riksdagen.se/fil/C77216BC-0AF2-4E37-8822-73F14271D7D4  Detta stöds för övrigt av artikel 24 i EU:s rättighetsstadga.

Andra relevanta artiklar

Etiska rådet hölls utanför beslut om vaccinpass: ”Det är underligt”: 

https://omni.se/etiska-radet-holls-utanfor-beslut-om-vaccinpass-det-ar-underligt/a/7dyGV4

Jurister anser att Vaccinationsbevis är ren utpressning”: 

https://www.expressen.se/debatt/vaccinationsbevis-ar-ren-utpressning/

Bio-medico-legala nätverkets remissvar avseende “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”:

http://lakaruppropet.se/wp-content/uploads/2021/10/Bio-Medico-Legala-Na%CC%88tverket-remissvar-Socialdepartementet-2021-10-11.pdf

Cheftsjurist på Akavia tydliggör regler för vaccination för arbetstagare: 
https://www.akaviaaspekt.se/arbetsmiljo/tillbaka-till-kontoret–har-ar-reglerna-som-galler/

Vi som står bakom uppropet är bland andra

Partiet MoD – Ett nytt politiskt parti som samlar politiker från sex riksdagspartier som står upp för mänskliga rättigheter och demokrati.

Lejonhjärtas vänner, en rad initiativ som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati.

Bota Sverige, nätverk av hälso- och sjukvårdspersonal som vänder sig mot vaccinpass.

Nej till vaccinpass, en aktiv grupp med över 17 000 svenskar som bojkottar vaccinpass och stödjer de som välkomnar alla.

Stoppa Restriktionerna!! – en av de första grupperna som samlar människor som vänder sig emot ovetenskapliga restriktioner.

Sprid uppropet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Mejla

Namninsamlingen kommer fortsätta fram till riksdagsvalet den 11 september 2022 om förslaget inte skrotats innan dess.

Vi har även lagt in en kopia av mejlet till alla riksdagsledamöter och EU-parlamentariker. Med ditt och tusentals andras mejl om detta vill vi skicka en tydlig signal till de ansvariga politikerna att vi är många som inte accepterar deras folkrättsvidriga förslag. 

Remissvar i två omgångar har skickats in tidigare. Till och med den 24 september 2021 inkom över 9000 underskrifter mot Regeringens första förslag om vaccinationsbevis. 

Mellan den 9-20 december 2021 hade allmänheten och alla andra remissinstanser möjlighet att komma in med remissvar på regeringen utökade förslag om undantagslagar och vaccinpass.  Då avseende Socialdepartementets promemoria  “Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna S2021/07875” Över 4000 nya underskrifter inkom då. 

Skrota förslaget om vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter!

Slutdatum: Sep 11, 2022

 Insamlade underskrifter: 17,863

Stöd uppropet

Bli medlem i nystartade Partiet MoD.

Partiet som samlar politiker från sex riksdagspartier som står upp för Mänskliga rättigheter och Demokrati.

Följ uppropet via

Facebooksidan
Statistik
 • 0
 • 76 446
 • 52 235