nejtillapartheid.nu

–  Brottet medicinsk apartheid, definierat som institutionellt förtryck och dominans av en “medicinskt behandlad grupp” över en “grupp människor som avböjt en medicinsk behandling”.

Appendix

  1. Kravet om vaccinationsbevis strider mot grundlagen och sammanfattas i en artikel skriven av jurister och publicerad i Dagens juridik: ”Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs. En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen. Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning. Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna” https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/
  1. Kollektivtrafik definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. Definitionen finns i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 artikel 2 a. I kollektivtrafiklagen (2010:1065) finns en hänvisning till denna definition. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1370&from=SV
  1. Vill ni veta hur covidinfektionen sprids? Se länkarna nedan.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320052/

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w.pdf

  1. Vill ni veta vilken immunitet som är bättre, det vill säga naturlig eller genom vaccination? Se länkarna nedan.

https://www.swfinstitute.org/news/89518/foia-cdc-admits-no-record-of-unvaccinated-person-spreading-covid-after-recovering-from-covid

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full.pdf

I Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 står följande ”I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.” Här formuleras syftet med vaccinationsbevisen, vilket skulle vara att ”förhindra smittspridning”.

I 2 kap 21 § regeringsformen framgår det att begränsningar av de fri- och rättigheter som listas i kapitlet aldrig får ”gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den” https://lagen.nu/1974:152. Kravet på vaccinationsbevis uppfyller inte det ändamål, som säger att åtgärden med införandet av vaccinationsbevis ska förhindra smittspridning. Förutom det faktum att det inte finns något vetenskapligt stöd för åtgärden, så går åtgärden utöver vad som är nödvändigt. Kravet på vaccinationsbevis strider därför mot grundlagen.

  1. Ett krav på vaccinationsbevis för tillträde till offentliga arrangemang är diskriminerande. Att utestänga människor som inte har vaccinerat sig från väsentliga delar av samhället uttrycker indirekt att man anser att de icke vaccinerade har en sämre fysisk funktion än de vaccinerade. Därmed är de icke vaccinerade att betrakta som att de lider av en funktionsnedsättning enligt Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap 5 §. Då kravet på vaccinationsbevis är grundlagsstridigt, får domstolar enligt 11 kap 14 § regeringsformen inte tillämpa bestämmelsen, vilket gör att den inte på något sätt kan användas som ursäkt för den som diskriminerar individer genom att exkludera dem från någon allmän sammankomst, offentlig tillställning, deltagande i utbildning, praktik, lägerverksamhet eller dylikt https://lagen.nu/1974:152#K11P14.
  1. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 5 kap 1 § samt Patientlag (2014:821) 4 kap 1 § betonar patientens självbestämmande och integritet. Patientlag 3 kap 1 § tar upp patientens rätt till information om väsentliga risker för komplikationer och biverkningar och samma lag 4 kap 2 § tar upp patientens rätt till informerat samtycke till en medicinsk behandling. Svensk hälso- och sjukvård uppfyller inte dessa lagparagrafer när det gäller de experimentella injektionerna mot Covid-19. Regioner, kommuner och privata vårdgivare kan inte friskriva sig från ansvar genom att hänvisa till regeringen, Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket.

Arbetstagare till offentliga arbetsgivare enligt regeringsformen 2 kap 6 § är skyddade mot påtvingat kroppsligt ingrepp, till exempel vaccinationer. Ett ingrepp är påtvingat om det genomförs efter hot om någon sanktion eller andra former av påtryckningar. https://lagen.nu/1974:152.

Genom Europakonventionens artikel 8 finns även ett skydd för privatlivet som gäller i förhållande till den offentliga arbetsgivaren. Vaccination är alltså inget som en offentlig arbetsgivare kan kräva av sina arbetstagare och därför inte heller något som arbetsgivaren bör beakta vid utövandet av rätten att leda och fördela arbetet. Om arbetstagaren drabbas av nackdelar för att han eller hon inte vaccinerat sig skulle det kunna upplevas som ett indirekt tvång. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf 

Då covidinjektionerna blivit villkorligt godkända av European Medicines Agency (EMA) då de ingår i en fas 3-studie är de att betrakta som experimentella i sin natur. Nürnbergkoden är därför aktuell och den anger tydligt att ”det frivilliga medgivandet av människan/försökspersonen är absolut nödvändigt. Det betyder att personen måste ha en juridisk förmåga att ge sitt samtycke; ska ha möjlighet utöva sin fria vilja, utan ingripande krafter, fusk, bedrägeri, påtryckningar, vilseledning, eller annan form av begränsning eller tvång.” https://www.fhi360.org/sites/all/libraries/webpages/fhi-retc2/Resources/nuremburg_code.pdf

Tvingande injektioner är förbjudna även i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Rättighetsstadgan) artikel 3 samt Europarådets resolution 2361, punkt 7.3. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF

http://www.europeanrights.eu/public/atti/resolution_2361.pdf

  1. Förslaget strider mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna artikel 24: ”1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad. 2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet” https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF

Artikel 14-a Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 726/2004 anger den legala grunden för det villkorade godkännandet av det experimentella injektionerna med att de endast ska ges om en persons medicinska behov inte kan tillgodoses och ska avse behandling, prevention eller medicinsk diagnos av en allvarligt funktionsnedsättande eller livshotande sjukdom. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0726-20190128

FN:s barnkonvention fungerar som lag i Sverige och med ett fåtal undantag är det enligt denna inte tillåtet att utsätta barn för experimentella läkemedel. Denna princip gäller även om vårdnadshavarna har samtyckt till att ge barnet läkemedlet. Covidinjektionerna till barn är olagliga att ge, då man bryter mot barnkonventionens och därmed svensk lags krav på att barn bör skyddas från försök som kan vara skadliga eller riskfyllda för barnen. Under inga förhållanden får barn utnyttjas även om det skulle vara till gagn för samhället. Lagarna avseende experimentella injektioner på barn berörs i artikel 32, 33, 36 och 39 och i synnerhet 39.2.2. https://data.riksdagen.se/fil/C77216BC-0AF2-4E37-8822-73F14271D7D4  Detta stöds för övrigt av artikel 24 i EU:s rättighetsstadga.

Andra relevanta artiklar

Etiska rådet hölls utanför beslut om vaccinpass: ”Det är underligt”: 

https://omni.se/etiska-radet-holls-utanfor-beslut-om-vaccinpass-det-ar-underligt/a/7dyGV4

Jurister anser att Vaccinationsbevis är ren utpressning”: 

https://www.expressen.se/debatt/vaccinationsbevis-ar-ren-utpressning/

Bio-medico-legala nätverkets remissvar avseende “Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”:

http://lakaruppropet.se/wp-content/uploads/2021/10/Bio-Medico-Legala-Na%CC%88tverket-remissvar-Socialdepartementet-2021-10-11.pdf

Cheftsjurist på Akavia tydliggör regler för vaccination för arbetstagare:https://www.akaviaaspekt.se/arbetsmiljo/tillbaka-till-kontoret–har-ar-reglerna-som-galler/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *